Chuyên mục
Tin tức

Lời tựa, Lời bạt là gì

Lời tựa Lời tựa (fore word) là Bài viết ở đầu sách để trình bày một số điều cần thiết về cuốn sách đó.  Lời bạt Lời bạt (introduction) là Bài viết ở cuối sách để trình bày thêm một số ý kiến có liên quan đến nội dung của tác phẩm.

Chuyên mục
Tin tức

Bìa sách, Bìa lót, Bìa phụ là gì?

Bìa sách Bìa sách (book cover) là Tờ giấy dày hoặc vật thay cho tờ giấy dày đóng ngoài của cuốn sách mà trên đó thường ghi tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản (hoặc cơ quan xuất bản); Bìa lót Bìa lót (half-title page) là Trang đầu tiên của phần ruột sách mà trên […]

Chuyên mục
Tin tức

Sách là gì?

Sách (book) là sản phẩm gồm nhiều trang giấy, trên đó in những ký hiệu, hình ảnh, được đóng lại thành tập có đánh số trang theo dãy số tự nhiên có nghĩa và được ấn hành theo quy định của Luật Xuất bản;